top of page

UW PRIVACY 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut,  een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier  bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde  onderzoeken en behandelingen. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

 

Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden, indien voor uw behandeling  noodzakelijk, die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere  zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts. 

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij  een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete  toestemming. 

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële  administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst  informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de  

behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd  worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

• Uw naam, adres en woonplaats 

• uw geboortedatum 

• de datum van de behandeling 

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld Lichaamsgeoriënteerde  therapie 

• de kosten van het consult

bottom of page